Privātuma politika

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis: SIA START PRO, vienotās reģistrācijas Nr. 43603092021, Juridiskā

adrese: Pērnavas iela 28-30, Jelgava, Latvija, LV-3004

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: startprosia@gmail.com, tālrunis 29884053. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties mūsu

juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu

apstrādei un glabāšanai.

SIA START PRO (turpmāk tekstā – “mēs”, “mūs” “mums”, “mūsu”) apņemas apstrādāt Jūsu personas

datus balstoties uz šādiem tiesiskajiem datu apstrādes pamatiem:

• iegūta Jūsu piekrišana;

• Mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai - lai realizētu starp mums un Jums pastāvošās

saistības, vai noslēgto līgumu, vai no likuma izrietošas Mūsu leģitīmās intereses;

• līguma noslēgšanai un tā izpildes nodrošināšanai;

• tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei - lai izpildītu Mums saistošos ārējos

normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

• datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu Mūsu

nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem

tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu

personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas,

maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

Personas datu apstrādes nolūki:

•             Lai veiktu Jūsu reģistrāciju mūsu internetveikalā, tādā veidā nodrošinot iespēju Jums saņemt

saistošas akcijas un pakalpojumus, kā arī piedāvātu jums citas priekšrocības un privilēģijas, mēs

apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

•             Lai identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un

izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa

numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.

•             Lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.

•             Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos

ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas

datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu

personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem

vai ierosinājumiem.

•             Lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi un

nodrošinātu preces pasūtījuma veikšanu telefoniski, telefona saruna var tikt ierakstīta. Sarunu ieraksti

tiek uzglabāti ne ilgāk kā 3 mēnešus, izņemot gadījumus, ja tos ir pieprasījušas tiesībsargājošās

iestādes vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šo pakalpojumu nodrošina telekomunikāciju

pakalpojuma sniedzējs, ar kuru esam noslēguši sadarbības līgumu.

•             Lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus īpašos piedāvājumus,

kam esat devis savu piekrišanu, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa

numuru, pirkuma un mājaslapas apmeklējuma vēstures informāciju.

Vēlamies Jūs informēt, ka piekrišana nav vienīgais pamats, lai mēs sūtītu jums komerciālos

paziņojumus. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa paredz arī gadījumus,

kad komerciālos paziņojumus var sūtīt bez piekrišanas saņemšanas, piemēram, ja e-pasta adrese ir

iegūta darījuma ietvaros.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko

iespēju atteikties no tiem, mainot iestatījumus savā profilā, dzēšot saglabātos sīkfailus, zvanot uz

mūsu informācijas tālruni 29884053, vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz epastu startprosia@gmail.com

•             Lai izskatītu Jūsu iesniegumu preču iegādei uz nomaksu, mēs apstrādājam:

Vārds;

Uzvārds;

Personas kods;

Personas dokumenta numurs;

Jūsu personu apliecinoša dokumenta kopija;

Informācija par Jūsu nodarbinātību;

Informācija, lai pirms līguma noslēgšanas izvērtētu Jūsu spēju samaksāt pirkuma maksu pa

daļām;

E-pasta adrese;

Jūsu iegādāto preču piegādes adrese;

Tālruņa numurs.

•             Lai piedalītos preču un pakalpojumu loterijās un konkursos, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, epastu un tālruņa numuru. Izsakot vēlmi piedalīties loterijās un konkursos, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

Personas datu glabāšanas laiks

Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja

vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu

apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu

piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Personas datu nodošana

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem,

datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, IT

infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, mārketinga aģentūrām, līzinga kompānijām,

kurjerdienestiem u.c. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts

aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm,

lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot

juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta

Mēs, galvenokārt, apstrādājam Jūsu personas datus ES/EEZ, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti

vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, izņemot gadījumus, kad ar sīkfailu starpniecību

veicam Personas datu apstrādi. Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu

iestatījumus šeit.

Bērni

Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgā personām. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam

ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu

šos personas datus.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

1) piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

2) pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, vai izlabot tos pašam,

ielogojoties savā profilā;

3) dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa

saglabāt datus;

4) atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;

5) ierobežot savu datu apstrādi - tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt

visus Jūsu personas datus;

6) pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam

pārzinim (datu pārnesamība);

7) vērsties Datu valsts inspekcijā.

Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, aizpildot formu klātienē mūsu birojā

Pērnavas iela 28-30, Jelgava, LV-3004, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti),

vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi

stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma

politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2020. gada 22.decembrī.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.